Консультація Використання мнемотехніки для автоматизації звуків у дітей на заняттях

 Консультація
Використання мнемотехніки для автоматизації звуків у дітей на заняттях
На сьогоднішній день мовлення дітей дошкільного віку має безліч проблем:
- складається лише з простих речень, які до того ж граматично неправильно побудовані;
- недостатній словниковий запас;
- нездатність сформулювати питання, побудувати коротку або розгорнуту відповідь;
- труднощі в побудові описової розповіді, переказу тексту своїми словами;
- невміння регулювати гучність голосу, темп мовлення тощо;
- погана дикція.
Як відомо, мовленням тісно пов'язане із пам'яттю людини.
А для того, щоб пам'ять не підводила нас у найважливіші моменти життя, потрібно постійно її тренувати. Методів для розвитку і ефективного використання пам'яті існує безліч. Зупинимося на найцікавішому з них - мнемотехніці.
Мнемотехніка - це система методів та прийомів, що полегшують процес запам'ятовування, збільшують об'єм пам'яті шляхом утворення додаткових асоціацій. Цілеспрямоване та сплановане використання мнемотехніки дозволяє засвоювати матеріал цікавіше та швидше.
Мнемотехніка допомагає вирішити такі основні навчальні та виховні завдання:
- зменшуються стреси від навчання;
- підвищується самооцінка дитини завдяки результативності у навчанні;
- формується вміння самостійно вчитися;
- збільшується об'єм пам'яті;
- дітям легше виділяти істотне, знаходити спільне і відмінне;
- підвищується інтерес до вивчення рідної мови.
К.Д. Ушинський писав: «Учіть дитину невідомим їй п'яти словам, і вона буде довго і марно мучитися, але зв'яжіть двадцять таких слів з картинками і дитина засвоїть їх на льоту».
Фактори, які полегшують процес становлення зв'язного мовлення - це наочність. Так вважали С. Л. Рубінштейн, Л. В. Ельконін та ін.
Відомо багато різноманітних підходів до покращення пам'яті. Уваги заслуговують рекомендації Рогова Є. І. для школярів з цього питання.
Рогов Є.І. виділяє декілька принципів розвитку пам'яті:
1. Розвиток спостережливості, що приводить до примноження кількості та якості складних асоціацій.
2. Використання декілька органів чуття для запам'ятовування. Дослідження доводять, що інформація, яка поступає в мозок через декілька аналізаторів, засвоюється краще. Використання в логопедичній роботі тактильно-вібраційних та температурних відчуттів, нюху, зору, розвиток моторики (загальної, наслідувальної, дрібної), словесних коментарів, створення асоціацій образів та відчуттів допомагає дітям краще запам'ятати складний навчальний матеріал.
3. Формування позитивної мотивації та прагнення свідомого, активного запам'ятовування та пригадування необхідної інформації відбувається шляхом заохочування до цього. Наприклад, шляхом особистого виготовлення наочності для індивідуального використання (таблиці для диференціації дзвінких та глухих приголосних, опорні таблиці для складання «портрету» та якісної характеристики звуків та інше).
4. Розвиток психічних процесів та творчих здібностей дітей.
5. Необхідність формування установок, потрібних для запам'ятовування. Наприклад, установка: навички грамотного письма та читання тобі потрібні протягом усього життя. Саме вони будуть сприяти твоєму успішному навчанню та отриманню в майбутньому цікавої роботи.
6. Концентрація уваги в момент запам'ятовування.
7. Використання мнемотехніки.
8. Використання емоцій.
Інформаційне перевантаження дошкільників змушує вихователів ДНЗ шукати шляхи оптимізації навчального процесу, використовуючи новітні технології, які б допомогли знизити інформаційне навантаження на дітей. Одним з найефективніших методів є застосування мнемотехніки.
В своїй практиці керуються трьома основними законами, які потрібно знати та використовувати в практиці в дитячому садку.
Перший закон. Враження. Якщо ви бажаєте, щоб діти швидше запам'ятовували, потрібно зосередити їхню увагу на предметі для отримання враження. Бажано використовувати при цьому не тільки зір, але й слух та нюх. Але зорове враження - найміцніше. Нерви, що йдуть від ока до мозку, у 20 разів товстіші за нерви, що йдуть від вуха до мозку.
Другий закон. Повторення.
Третій закон. Асоціації. Єдиний спосіб щось надійно запам'ятати - це пов'язати потрібну інформацію з якоюсь іншою інформацією. При цьому інформація повинна сприйматись як єдине ціле. Саме це допомагає дітям міцно засвоювати матеріал з певної теми.
В роботі з дітьми, як показує практика, доцільно використовувати різноманітні ігри, вірші та тексти. Це завжди цікаво дітям.
Особливе місце в моїй роботі з дітьми займає дидактичний матеріал у формі мнемотаблиць, що значно полегшують дітям оволодіння навичками правильної звуковимови. На підготовчому етапі разом з дітьми проводиться робота із складання артикуляційного «портрета» звука, його характеристики. Виготовляються 5 таблиць. На першій зображено картинку - символ певного звука. Наприклад: насос - звук [с], жучок - [ж], змія - [ш], комар - звук [з], трактор - [р], літак – [л].
Обговорюється з дітьми значення певної картинки - символу. Можна підкріпити зоровий образ жестом-підказкою. Наприклад: звук [з] - вказівний палець вперед, наче ніс комара. Саме використання цих символів у майбутньому допомагає формувати важливий навик самоконтролю за правильною звуковимовою без словесного нагадування.
Дві наступні мнемотаблиці заповнюються малюнками відповідного положення губ, зубів. Наприклад: губи посміхаються (зображую посмішку), зуби як «парканчик» (малюю парканчик.). У четвертій таблиці зображується положення язика: вгорі чи внизу (малюю стрілочку поруч з малюнком язика) та те, що язик нагадує при вимові (лопатка, чашечка, грибок). В останній таблиці дається умовне позначення якісної характеристики даного звука: дзвінкий чи глухий. Позначення: дзвоник - дзвінкий звук, закреслений дзвоник - глухий звук, сніжинка - прохолодне повітря при вимові, сонечко - тепле, можна протягнути звук чи ні (лінії певної довжини).
Завдання з автоматизації звука починається з читання таблиці. Наприклад, дитина вчиться правильно вимовляти звук [з]. Характеризувати звук вона повинна так: «Звук [з] схожий на пісню комара. Коли я вимовляю цей звук, губи посміхаються, зуби «парканчиком», язик лежить за нижніми передніми зубами. Звук [з] дзвінкий, повітря прохолодне, звук можна протягнути «ззззз».
Подібні таблиці є своєрідним алгоритмом правильної звуковимови. «Підказками» діти-логопати користуються на заняттях, щоб нагадати або уточнити правильне положення артикуляційних органів, а також провести характеристику звуків. Дома ці таблиці допомагають батькам підказати або проконтролювати правильну вимову даного звука.
Такі таблиці можуть використовуватися вихователями у другій половині дня.
Діти люблять вчити вірші, але у багатьох цей процес викликає труднощі. Мнемотаблиці особливо ефективні при розучуванні віршів. Суть полягає в наступному: на кожне слово або словосполучення малюю картинку. Таким чином весь вірш зображую схематично.
Алгоритм роботи такий:
1. Емоційно читається вірш.
2. Розглядаємо з дітьми мнемотаблицю, ставлю запитання відповідно до змісту вірша.
3. Вдруге розповідається вірш, діти слідкують за послідовністю схем.
4. Пропонується дітям самостійно повторити вірш з опорою на мнемотаблицю.
5. Самостійне читання вірша дітьми.
Описовій розповіді та переказу належить особлива роль у формуванні зв'язного мовлення. Помічено, що якщо переказувати казку чи описувати предмет за допомогою мнемотаблиць, то свою увагу діти концентрують на правильній побудові речень.
На заняттях опис предмету за мнемотаблицями може проходити за таким алгоритмом:
1. Сюрпризний момент (загадка, поява героя та ін).
2. Пропозиція описати предмет (овочі, фрукти та ін).
3. Поява мнемотаблиці із зображенням символів (якщо описуємо овочі - на таблиці зображені картинки, що символізують розмір, колір, форму, смак, де росте, що з нього готують)
4. Спочатку діти описують предмет з моєю допомогою, потім самостійно.
Робота з мнемотаблицею допомогає підготувати дітей до самостійного описування предметів, активізує мислення дітей та впливає на:
- формування правильної звуковимови;
- збагачення словникового запасу;
- при заучуванні віршів;
- описуванні та порівнянні предметів;
- при переказах;
- при відгадуванні і загадуванні загадок.
Використання мнемоністичних таблиць допомагає дітям на заняттях практично оволодіти навичками звукового аналізу та синтезу, виправити спотворену звуковимову. Дитина розуміє навіщо виконує те чи інше завдання, вчиться виділяти навчальну мету. Це дає змогу проводити навчальний процес усвідомлено, успішно диференціювати звуки, які найчастіше плутають логопати (за ознаками дзвінкості-глухості, свистячі - шиплячі та ін). Мнемоністичні таблиці необхідно використовувати продумано, цілеспрямовано та систематично.
Таким чином, використання різноманітних прийомів мнемотехніки дозволяє впорядкувати складну інформацію, розташувати її в певній послідовності. Це дозволяє дітям засвоїти потрібну інформацію значно краще та зберегти її на більш довгий термін, а пригадування не викликає значних зусиль. У дітей формується позитивне ставлення до навчання та підвищується ефективність роботи вихователя.
Після постановки звука його вимову обов'язково необхідно закріпити - автоматизувати. Якщо цього не зробити, в повсякденному мовленні дитина буде вимовляти свій колишній дефектний звук.
Автоматизація звука – це доведення його вимови дитиною до автоматизму за допомогою виконання регулярних мовленнєвих тренувань – логопедичних вправ та ігор. Я використовую на логопедичних заняттях мнемотаблиці для закріплення звуків.
Мнемотехніка - у перекладі з грецької – «мистецтво запам'ятовування». Мнемотехніка – це система методів та прийомів, що забезпечують ефективне запам'ятовування, збереження та відтворення інформації. Цілеспрямоване та сплановане використання мнемотехніки дозволяє засвоювати матеріал цікавіше, швидше та міцніше. І це дуже ефективний метод при автоматизації звуку. Зі своєї практики знаю, як важко буває мотивувати дитину на багаторазову вимову одних і тих же слів. Спочатку відпрацьовую вимову слів парами. Показую дитині дві картинки з автоматизуємим звуком і пропоную їх запам'ятати. Для цього дитина повинна об'єднати їх в єдину асоціативну картину, тобто скласти речення з цими словами. Наприклад, картинки «рукавичка» і «мурашка» дитина може об'єднати пропозицією «Мурашка сховалася в рукавичці», картинки «кріт» і «ріпка»-«Кріт саджає ріпку», картинки «Буратіно» і «акваріум»-«Буратіно сховав ключик в акваріумі», картинки «гітара» і «корова» дитина може об'єднати пропозицією «Корова грає на гітарі», що в свою чергу викличе у дитини позитивні емоції, і така нісенітниця краще запам'ятається. Коли дитина запам'ятає таким чином всі пари картинок, я показую по одній картинці кожної пари, а дитина повинна пригадати другу. Кількість пропонованих пар картинок залежить від рівня розвитку дитини. На початковому етапі їх може бути 3-4, поступово збільшуємо до 10-15 пар.
Далі можна вчити дитину запам'ятовувати ланцюжок слів. Наприклад, при автоматизації звука [Р] можна запропонувати такі слова: картина, веселка, морква, корова, ринок, гармошка. Для цього картинки викладаються в ряд, і дитина по черзі називає картинки та об'єднує їх послідовно в розповідь. Як правило, в результаті виходять веселі небилиці, які дитина потім легко пригадує, називаючи картинки в тій же послідовності. Наприклад: «На картині намальована веселка, а під веселкою росте морква. Прийшла корова, зібрала моркву і пішла на ринок продавати. А на ці гроші купила гармошку».
Даний метод можна використовувати не тільки для запам'ятовування картинок, але і пропонувати дітям запам'ятовувати слова, орієнтуючись на слуховий аналізатор.
Метою корекційної роботи при порушенні звуковимови є формування вміння та навичок правильної вимови звуків у мовному потоці. На визначеному етапі автоматизації проблемного звука дитині пропонується робота з чистомовками, віршами (вивчити віршовані рядки насичені проблемним звуком та багаторазово повторювати їх в продовж кількох днів). Відомо, що діти з мовними порушеннями не люблять вивчати вірші, переказувати тексти, складно опановують прийоми та методи запам'ятовування. Вивчити вірш важко, вони швидко втомлюються, виникають негативні емоції. Тому дуже важливо пробудити в дітей з подібними вадами інтерес до навчальної діяльності.
Як показує практика, традиційне вивчення віршів, що ґрунтується на механічному запам'ятовуванні, не поліпшує пам'ять та не формує навички вивчення віршів, тому сам процес вивчення віршів зазвичай викликає негативні реакції та психоемоційне перенавантаження. Для точного повторення вірша чи скоромовки необхідне схематичне зображення окремих частин. Тут допоможуть мнемотабліці, що особливо ефективні при вивченні віршів. Суть полягає в наступному: на кожне слово або словосполучення придумується картинка (зображення); таким чином, весь вірш замальовується схематично. Після цього діти по пам'яті, використовуючи графічне зображення, відтворюють вірш. На початковому етапі дітям пропонується готовий план - схема, а потім діти також активно включаються в процес створення своєї схеми.
Алгоритм вивчення вірша за допомогою прийомів мнемотехніки:
1. Читаємо вірш та формуємо загальне уявлення про його зміст.
2. Зображуємо текст вірша у вигляді асоціативних малюнків та скорочених записів.
3. Читаємо вірш без тексту, спираючись винятково на створені
асоціативні малюнки; у разі виникнення помилок чи неточностей
корегуємо зображення.
4. Пришвидшуємо темп читання вірша за асоціативним малюнком доти, поки вірш не читатиметься «на одному подиху», тобто швидко і без затримки.
5. Читаємо вірш за асоціативним малюнком виразно та з інтонацією.
6. Запам'ятовуємо створені асоціативні малюнки і читаємо вірш напам'ять, згадуючи асоціативні образи.
На кожному етапі роботи за мнемотаблицею контролюємо вимову проблемних звуків. Так з допомогою мнемотаблиць автоматизовуються поставлені у дітей звуки, адже набагато цікавіше згадувати і повторювати чистомовки, скоромовки та вірші спираючись на веселі малюнки.
Мнемотаблиця «Штанці для ведмедика»

Маша нашому малятку
Пошила нові штанці,
Пошила шубку, пошила шарф
Для ведмедика-малюка
Мнемотаблиці особливо ефективні при разучуванні віршів. Суть полягає в наступному: на кожне слово або маленьке словосполучення придумується картинка.
Таким чином, весь вірш замальовується схематично. Після цього дитина по пам'яті, використовуючи графічне зображення, що відтворює вірш цілком. На початковому етапі дорослий пропонує готову план - схему, а по мірі навчання дитина також активно включається в процес створення своєї схеми.
Для відпрацювання сюжетного методу запам'ятовування використовуються колажі. Колаж - це аркуш картону (щільний папір або фланелеграф), на які наклеюються або накладаються різні картинки, букви, геометричні фігури, цифри. Уявний безлад картинок і становить суть колажу. Це посібник дозволяє розвивати фотографічну пам'ять дитини; розширити словниковий запас, образне сприйняття, розвивати усне мовлення, уміння зв'язно говорити, розповідати.
Колажі у вигляді «Веселих галявин» ефективно використовуються при виконанні артикуляційної гімнастики. Дитині пропонується відправитися на «Веселу галявинку» і виконати всі артикуляційні вправи.

«Весела галявина» для шиплячих звуків
Спільне виготовлення з дітьми фризів (у вигляді колажу) допомагає краще запам'ятати вивчені звуки і букви. Наприклад, букву Д діти зображують у вигляді будинку і тут же приклеюють різні картинки, в назві яких є звук [Д].
Таким чином, прийоми мнемотехніки вирішують завдання, спрямовані на:
- розвиток основних психічних процесів - пам'яті, уваги, мислення, а також творчої фантазії;
- перекодування інформації, тобто перетворення абстрактних символів в образи;
- розвиток дрібної моторики рук.

Використана література
1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. – Київ, 2012 р. – С. 25.
2. Большева Т.В.Учимся по казці: Розвиток мислення дошкільників за допомогою мнемотехніки: Навчально-методичний посібник. СПб: Дитинство-Прес , 2001.
3. Білаш О.Н. Мнемотехніка в роботі з дітьми дошкільного віку // «Дитячий садок». - 2015. -№ 23.- С.12-15.
4. Козаренко В.А. Підручник мнемотехніки. Система запам,ятовування «Джордано» Сайт Mnemonikon (http://www.mnemotexnika.narod.ru) - Москва, 2007.
5. Чепурний Г.Мнемотехніка., 2013

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительная информация