Консультація Патріотичне виховання дошкільників: сучасні підходи до впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського в діяльність днз

Консультація
Патріотичне виховання дошкільників: сучасні підходи до впровадження педагогічної спадщини
В. О. Сухомлинського в діяльність днз
Одним із найсуттєвіших показників моральності людини є патріотизм. Патріотизм (грец. paths - батьківщина) - любов до Батьківщини, відданість їй і своєму народові. За визначенням В. Сухомлинського, патріотизм є серцевиною людини, основою її активної позиції.
Виховання в молодого покоління почуття патріотизму, віддано сті справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу. Патріотич¬ні почуття не з'являються самі собою. Вони є результатом довготривалого виховного впливу на людину, який розпочинається з ран¬нього віку її життя.
Дошкільний вік - початковий етап становлення особистості. Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до навколишнього (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке їх оточує щодня і яке вони вважають своїм, рідним.
У Державних національних програмах «Освіта» («Україна XXI століття»), «Діти України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Законах України «Про освіту», «Про за¬гальну середню освіту», Національній доктрині розвитку освіти України стратегічними визначено завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов'язку на основі національних і загальнолюдських духовних цін¬ностей, утвердження якостей громадянина-патріота України як сві¬тоглядного чинника.
Патріотичне почуття за своєю природою - інтегральне, оскіль¬ки об'єднує водне ціле всі сторони розвитку особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, фізичну. Воно формується поступово під впливом навколишнього середовища та інших виховних чинни¬ків. Бути патріотом - означає любити материнську мову, свій дім, батьків і усіх людей, природу рідного краю, звичаї, шанувати тради¬ції народу, людську працю, прагнути не лише зберігати духовні ска¬рби народу, а й примножувати їх. Саме ці проблеми і є виз-начальними в громадянському вихованні дітей дошкільного віку.
«Патріотизм - це, образно кажучи, сплав почуття й думки, ося¬гнення святині - Батьківщини - не тільки розумом, а й передусім се¬рцем... Патріотизм починається з любові до людини. Патріотизм по¬чинається з колиски» (В. Сухомлинський).
В. Сухомлинський відстоював ідею патріотичного виховання ді¬тей через родину, через формування синівської любові і вірності Віт¬чизні, через причетність до життя народу, його історії, слави: «У кож¬ного з нас Вітчизна починається з чогось маленького, начебто звичайного і непримітного; вжиття кожного з нас назавжди до останнього нашого подиху входить щось єдине і незмінне, як груди матері, як її ласкавий дотик, як рідне слово. Це наш рідний куточок, що втілює в собі живий образ нашої Вітчизни». Видатний педагог та-кож відмічав, що патріотичне виховання дітей буде ефективним за умови докладання спільних зусиль сім'ї і школи. «Та коли вікно у світ розчинятимуть не тільки вчитель, а найближчі люди, то почуття пат¬ріотизму формуватиметься в дитини на особливо міцній основі». І цей погляд червоною ниткою проходить майже через усі твори ви¬датного педагога: «Народження громадянина», «Серце віддаю дітям», «Розмова з молодим директором школи», «Батьківська педагогіка», «Як виховати справжню людину», «Павлиська середня школа», «Про виховання», «Методика виховання колективу», «ЛИСТИ до сина» та ін..
Досить цікавою є думка В.Сухомлинського про дитинство як повсякденне відкриття світу. Дуже важливо при цьому, щоб це відк¬риття ставало перш за все пізнанням людини і Батьківщини, щоб у дитячий розум і серце входили краса справжньої людини та велич краси рідної Вітчизни.
Із плином часу інтерес до творчої спадщини відомого педагога не тільки не зменшується, а, навпаки, зростає і поширюється. Саме В.Сухомлинський висвітлював у своїй педагогічній практиці стичні ідеали минулого і традиції української народної педагогіки. В умовах авторитарності та уніфікації він зумів створити власну педагогічну систему, яка стверджувала гуманістичні цінності. В.Сухомлинський писав, що навчальний заклад «стає осередком культури лише тоді, коли в ньому панують чотири культи: Батьківщина, Лю-дина, Матір і рідне Слово».
Від 2004-2005 навчального року педагогічний колектив до¬шкільного навчального закладу № 164 (м. Запоріжжя) розпочав ро¬боту за гуманітарним напрямом шляхом інтегрування педагогічної спадщини В. О.Сухомлинського в навчально-виховний процес. В ос¬танні роки пріоритетним став напрямок патріотичного виховання дошкільників на ідеях В. О. Сухомлинського.
Особливістю роботи є те, що патріотичні почуття дітей дошкі¬льного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідно¬го міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу). Тому пози¬тивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, се¬стер), усвідомлення дітьми тісного взаємозв'язку між поколіннями. Цьому сприяє формування в дошкільників дієвих емпатійних про¬явів щодо близьких, адже мало розуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога - необхідно проявляти ці почуття у пов¬сякденні, цінувати членів своєї сім'ї й теплоту рідної домівки.
Із урахуванням зазначеного творча група ДНЗ № 164 розробила модель інтеграції літературної спадщини В.Сухомлинського в на¬вчально-виховну роботу з дошкільниками за гуманітарним напря¬мом, де багато уваги приділено морально-патріотичному вихованню.
Одним із перших кроків у цьому напрямі стало складання ано¬тацій творів В. Сухомлинського, які включають: назву твору; перелік моральних якостей, на виховання яких спрямовано зміст твору; види дитячої діяльності, в яких доцільно використовувати даний твір.
Практика роботи підтверджує, що філософські твори В. Сухо¬млинського «Зелене та рум'яне яблучко», «Колючка не може бути до¬брою», «Камінь і струмок», «Лебедина пір'їнка» спонукають дітей до роздумів, до аналізу вчинків героїв, до відповідних висновків, ви¬кликають бажання наслідувати їх або, навпаки, чинити по-іншому.
Твір «Краса, радість і таємниця» вчить дітей розуміти не лише красу довкілля, а й красу людських вчинків. Оповідання «Найкраща мама» розкриває сутність материнської любові, твори «Лист з дому» та «Що найтяжче журавлям» прищеплюють любов до Батьківщини.
Патріотичне виховання передбачає ознайомлення дітей дошкіль¬ного віку з природою рідного краю. При цьому вихователі роблять ак¬цент на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни. У дітей старшого дошкільного віку формуються уявлення про різні типи природних ландшафтів України (гори, луки, степи, ліси, водойми тощо), її специфічний рослинний і тваринний світ, визначні природні об'єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори, природні заповідники), характерні для певної місцевості кліматичні умови тощо. Із метою реалізації окреслених вище завдань педагоги створю¬ють умови для накопичення дітьми першого позитивного загально¬людського духовного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, сенсорно-пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-практичної, образотворчої, музичної, рухо¬вої, театралізованої тощо. Підґрунтям педагогічної діяльності колек¬тиву ДНЗ № 164 стали ідеї В. О. Сухомлинського, що були реалізовані:
- у створенні «Школи радості», «Кімнати казок», «Батьківської школи»; «Школи виховання добрих почуттів (емоційна школа)»;
- у слуханні «музики природи», авторської, народної музики та навчанні дітей висловлювати свої враження;
- проведенні занять мислення на природі;
- бесідах із дітьми на морально-етичні теми;
- налагодженні постійного емоційного зв'язку з батьками, які поступово стають однодумцями педагогів.
У групах проводяться спостереження в природному, культурному, соціальному довкіллі, екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних місць, читання художньої літератури та слухання народної, класичної, сучасної музики, розглядання творів образотвор¬чого і декоративно-вжиткового мистецтва, а також бесіди на різні те¬ми, самостійне складання дітьми розповідей-міркувань відповідної тематики, які мають значні потенційні можливості щодо патріотично¬го виховання дітей дошкільного віку з метою вироблення в них власних ставлень і оцінок, суджень, цінностей, що стануть підґрунтям для по¬дальшого формування переконань і світоглядної позиції.
Унаочненню і кращому засвоєнню навчального матеріалу спри¬яють: розгляд картинок, фотографій, перегляд відеофільмів, ілюст¬рування подій і явищ, аналіз причин і наслідків дій та вчинків лю¬дей, моделей поведінки, варіантів розв'язання морально-етичні ситуацій засобами анімації на інтерактивній дошці. Не менш ефек¬тивною формою освітньої роботи з патріотичного виховання
дошкільників є проведення спільних із батьками заходів (проектна діяль¬ність, свята, розваги, виставки, конкурси).
За час роботи за даною проблемою результативними визначено заходи:
- виставка-презентація проектів із патріотичного виховання «Люби свою країну»;
- акції: «Протягни руку допомоги» (для сімей переселенців), «Но¬ворічний кошик для солдата»;
- педагогічний міст за участю педагогів ДНЗ № 164 і ЗЗШ № 76 із проблеми наступності в роботі з дітьми дошкільного і молод¬шого шкільного віку щодо формування духовно розвиненої, па¬тріотично налаштованої та працелюбної особистості;
- фольклорні свята: «Покрова - свято козаків», «По країні з краю в край ходить Святий Миколай», «Щедрий вечір», «Ми весняно¬чки співаємо», «Стрітення» за участю дітей та їхніх батьків. Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства в контексті духовного розвитку особистості організовано дію гуртка з народо¬знавства «До джерел народних». Його керівником - Т. Логвиною ро¬зроблено парціальну програму, яка затверджена науково-методич¬ною радою КЗ «ЗОІППО» ЗОР (протокол №37 від 22.12.2015 р.). На заняттях гуртка: дітей ознайомлюють із державною символікою України (прапор, герб, гімн); вони вивчають культуру, звичаї рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками життя укра¬їнців (житло, одяг, предмети побуту, народна іграшка), народними ремеслами (гончарство, вишивка, килимарство, лозоплетіння тощо), символами (верба і калина, вінок, рушник).
Цікавою і корисною для дітей старшого дошкільного віку є інформація про людей, які прославили нашу країну (художників, композиторів, письменників, винахідників, учених, мандрівників, лікарів, спортсменів); про характерні риси українського народу (ми¬ролюбність, доброзичливість, гостинність, працелюбність, творчість, мудрість тощо). Так, у процесі ознайомлення з традиціями і звичая¬ми українців емоційний досвід дітей збагачується новими вражен¬нями, розширюється коло їхніх знань про довкілля, зокрема про близьких людей, свою малу Батьківщину. Залучення дітей до підго¬товки і відзначення свят народного календаря (музичний керівник Зорська) сприяє пробудженню в них любові до рідної землі, по¬ваги до людей праці, інтересу до історії своєї країни, а виховання любові до Батьківщини, гордості за свою країну поєднується з фор¬муванням доброзичливого ставлення один до одного.
Проводячи лінію співпраці дошкільного закладу і сім'ї з форму¬вання і духовного зростання особистості, вихователі залучають батьків до проведення внутрішньосадових заходів, присвячених традиційним родинним святам та розвагам («Свято посвячення в дошкільнята», «Осінній ярмарок», «Родинний вогник», «Стежинами доброти» та «Га¬ряче та холодне серце» (за творами В. О. Сухомлинського), «Травневі дзвіночки», Дні добрих справ). У взаємодії з батьками педагоги вико¬ристовують різноманітні форми роботи: анкетування; індивідуальні бесіди та консультації; розміщення в батьківських куточках порад що¬до виховання в дітей загальнолюдських цінностей; виставки спільних робіт батьків і дітей; проведення практичним психологом тренінгів, партнерських занять в «Академії щасливого батьківства».
За наслідками моніторингових досліджень стану сформованості патріотичних почуттів старших дошкільників на засадах педагогічної спадщини В. Сухомлинського визначено достатній рівень знань дітей про рідну країну - Україну, рідне місто, річку Дніпро. Діти обізнані з українськими символами та державною символікою, творами укра¬їнського фольклору, знають лічилки, скоромовки; люблять і знають українські казки, впізнають героїв казок на ілюстраціях, за описом, проте середній рівень виявляється у знаннях прислів'їв і загадок.
Отже, вивчення і впровадження педагогічних ідей та літературної спадщини В. О. Сухомлинського в практику роботи є цінним для педа¬гогів, які прагнуть виховати дітей справжніми людьми, здатними тво¬рити добро і красу на рідній землі. Це можливо за умов створення розвивально-просторового середовища в групових приміщеннях дошкільного закладу відповідно до напряму роботи, професійної під¬готовки вихователів дошкільного закладу, а головне - любові до дітей. Коли е любов, то є інтуїція, розуміння, бажання щось зробити. Потрібно, щоб дорослий вів дитину за руку, відчував порухи її душі. Тільки за умов високого професійного рівня вихователів, достатньої обізнаності їх у педагогічному доробку В. О. Сухомлинського навчально-виховний процес у дошкільному закладі може бути ефективним. А це, в свою чергу, потребує спланованої роботи методичної та психологічної служби дошкільного закладу з педагогами, дітьми та батьківським загалом.
Педагоги ДНЗ № 164 діляться своїм досвідом роботи з коле¬гами: для практичних психологів м. Запоріжжя проведено майстер клас із проблеми залучення батьків до взаємодії та спільного вихо¬вання дітей «Академія щасливого батьківства для мам і тат, що вихо¬вують малят» (Т. С. Береза); для музичних керівників - із проблеми «Формування морально-етичних цінностей дошкільників шляхом ін¬тегрування літературних творів В. Сухомлинського в музичну діяль¬ність» (І. А. Зорська).
У подальшому патріотичне виховання дошкільників продовжу¬ватимемо шляхом упровадження в навчально-виховний процес циклу інтегрованих занять та літературно-музичних вечорів за літературними оповіданнями В.Сухомлинського.
Література
1. Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. / В. 0. Сухомлинський. - Т. 1. - К. : Радянська школа, 1976. - 654 с.
2. Сухомлинський В. О. Вогнегривий коник: казки, притчі, опові дання / В. О. Сухомлинський / Упоряд. і передм. О. В. Сух млинської. - К. : Знання, 2007. - 200 с. : іл.
3. Сухомлинський В. О. Народження громадянина / В. 0. Сухомлинський // Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т.,- Т. 3.-К. : Радянська школа, 1977. - 433 с.
4. Сухомлинский В. А. О воспитании. - М. : Просвещение, 1979.
5. Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа / В. О. Сухо- млинський//Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. - Т.4.-К. : Радянська школа, 1977. - С. 145-154.
6. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну / В. А. Сухомлинский. - 2-е изд. - К.: Рад. шк., 1987.-544 с. 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительная информация