zavantazhennya7676

Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт дошкільної освіти в Україні

Наказ  МОН № 33 від 12.01.2021 року “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція”«Схвалений  Базовий компонент дошкільної освіти, який є Стандартом дошкілля, пройшов процедуру громадського обговорення в листопаді 2020 року. Після врахування пропозицій можна чітко сказати: новий Стандарт орієнтований на запит українського суспільства щодо якісного дошкілля. Мета оновлення документа – не лише приведення українського дошкілля до міжнародних стандартів якості, але й забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою. Якісна та доступна дошкільна освіта – пріоритет для МОН, а оновлений Базовий компонент є вагомим кроком на шляху до цього», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт, що визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти.

Стандарт ґрунтується на таких ціннісних орієнтирах:

- повага до особистості дитини, її потреб та можливостей, індивідуального досвіду; - зміцнення й збереження фізичного та психічного здоров’я дитини та її емоційний розвиток; - цінність гри як провідного виду діяльності дитини дошкільного віку та активного пізнавального інтересу; - визнання розвивального потенціалу безпечного та інклюзивного освітнього середовища; -  цінність родинного виховання та родинного благополуччя для розвитку дитини. Оновлений Стандарт забезпечить підвищення доступності дошкільної освіти в Україні. Він спрямований на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема й дітей з особливими освітніми потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Базовий компонент дошкільної освіти заснований на компетентнісному підході до освіти. Набута компетентність – це результат дошкільної освіти та особистісне надбання, що відображає:

- емоційно-ціннісне ставлення; 

- сформованість знань; 

- здатність і навички до активного, творчого впровадження набутого досвіду, зумовленого емоційно-ціннісним ставленням і сукупністю засвоєних знань. Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят визначено за такими освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва». Важливим аспектом оновлення Стандарту є забезпечення наступності між дошкільною та шкільною освітою. Ключові компетентності Стандарту за освітніми напрямами логічно перетікають у ключові компетентності Державного стандарту початкової освіти за окремими освітніми галузями. Наприклад, освітні напрями «Дитина в природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» продовжуються математичною та природничою освітніми галузями Стандарту початкової освіти, а «Мовлення дитини» – мовно-літературною та інформатичною.

Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується і через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та початкової освіти:

- проявляти творчість та ініціативність;

- керувати емоціями;

- висловлювати та обґрунтовувати власну думку;  

- критично мислити;

- приймати рішення; 

- розв’язувати проблеми;

- співпрацювати в колективі.

Дошкільна освіта є невід’ємним складником системи освіти України, що відповідає нульовому рівню Національної рамки кваліфікацій. Оновлений Стандарт створює умови для цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок.

Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція

Наказ МОН № 33 від 12.01.2021 року

Презентація  Базового компонента дошкільної освіти

Текст, наказ про затвердження  Базового компонента дошкільної освіти

Дополнительная информация